Tài trợ Kim Cương

nippon

Tài trợ Bạch Kim

tanner

Tài trợ Vàng

Viet Nam LTD Biomin PETERCREMER Metro
PEPSI Schaeffler FAG SUN WAH TOWER

Bảo trợ thông tin

Tài trợ sản phẩm

ASIA LIFE ECONOMIC TIMEs nippon

Thông tin sự kiện

Ngày

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/10

 

Thời gian

18:00 – 24:00 giờ

 

Địa điểm

Phòng Khánh tiết, tầng 7
18 An Dương Vương, Q.5
Tp. HCM, Việt Nam